Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en de cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen nagelsalon
  De nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken & annulering
  Een afspraak die de cliënt telefonisch, in de nagelsalon, via sms of WhatsApp maakt, is bindend. De cliënt moet verhindering voor een afspraak of annulering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand, melden aan Nagelstudio7. Dit kan middels het bekende telefoonnummer zoals genoemd op de website www.nagelstudio7.nl, e-mail, klantenkaart of flyer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nagelstudio7 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken. Er worden geen afspraken gemaakt, verzet of geannuleerd via e-mail of Facebook. Indien de cliënt 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag Nagelstudio7 de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen aan de cliënt. Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, kan doorgang van de afgesproken behandeling niet gegarandeerd worden i.v.m. de volgende klant. Bij annulering zal 50% van het bedrag aan de cliënt berekend worden. Nagelstudio7 moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inclusief werkstakingen in de nagelsalon.
 4. Betaling
  Nagelstudio7 vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. De genoemde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio7 vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct voor aanvang van de behandeling te betalen, contant of per pin.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Nagelstudio7 vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio7 neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en in de agenda. Nagelstudio7 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de W.B.P. Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  Nagelstudio7 is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Nagelstudio7 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio7 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.
 8. Garantie
  Nagelstudio7 geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  Deze garantie vervalt indien:
  De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon/nagelstyliste.
  De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
  De cliënt andere producten dan de door Nagelstudio7 geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  De cliënt de adviezen voor het onderhoud van de kunstnagels niet heeft gevolgd.
  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 9. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, maar binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nagelstudio7. Nagelstudio7 moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio7 de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 10. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de nagelsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio7 het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgave van redenen.
 11. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio7 en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 12. Leeftijd
  Kunstnagels worden alleen aangebracht bij personen van 18 jaar en ouder.
 13. Zwangere vrouwen
  Nagelstudio7 behandelt geen zwangere vrouwen met Gel of Acryl vanwege schadelijke stoffen voor zowel de zwangere vrouw als de baby. Dit tenzij u schriftelijke toestemming heeft van de behandelende arts, verloskundige of gynaecoloog, waarin duidelijk staat dat de stoffen niet schadelijk zijn voor de zwangere vrouw en de baby. Echter, Gelpolish (Nagellak) kan wel op de natuurlijke nagels worden aangebracht met goedkeuring van de behandelende arts.